Δικαιολογητικά Κτηματογράφησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα στο ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους, τότε θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα όλων των τίτλων.

2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μετεγγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

3. Δήλωση στοιχείων ακινήτου Ε9, για τον εντοπισμό του ακινήτου (π.χ. διεύθυνση ή τοπωνύμιο).

4. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.

** Προαιρετικά, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία υποβολή απλού φωτοαντιγράφου της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΗΚΗ:

1. Το συμβόλαιο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει).

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης.

4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης.

5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ:

1. Το συμβόλαιο του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει).

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.