Υπηρεσίες.

Οι δραστηριότητες της ΤΖΙΒΓΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχετίζονται με τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) την «φορολογική απεικόνιση δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», πλήρης φοροτεχνική – λογιστική κάλυψη των πελατών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων (λογιστικές εγγραφές) και την ανάληψη των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων (σύνταξη και υποβολή δηλώσεων) ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., κ.λ.π.)

β) την απεικόνιση εργασιακών δεδομένων νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες ασφαλιστικές διατάξεις (διατάξεις μισθοδοσίας)

γ) την παρακολούθηση βιβλίων του εμπορικού νόμου σε επιχειρήσεις που απαιτείται, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

δ) την υποστήριξη και εφαρμογή σύνταξης οικονομικών καταστάσεων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ε) την υποστήριξη για σύσταση εταιρειών στο εξωτερικό ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα κλπ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • Σύνταξη εταιρικού συμφωνητικού Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • Σύνταξη καταστατικού Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Α.Ε.
 • Επιμέλεια κατάθεσης αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Έναρξη εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
 • Εργασίες σε Δ.Ο.Υ. για απόδοση Α.Φ.Μ. – έναρξη δραστηριότητας.
 • Εγγραφή σε ασφαλιστικά ταμεία μελών.
 • Εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων σε Επιμελητήρια.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας:

 • Καταχώρηση παραστατικών μηχανογραφικά.
 • Εφαρμογή Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΣ).
 • Παραγωγή ισοζυγίων, οικονομικών καταστάσεων και άλλων αναφορών.
 • Συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών (καταθέσεων, δανείων, κλπ.)
 • Εκτύπωση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.
 • Σύνταξη ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων.
 • Εποπτεία λογιστικών διαδικασιών.
 • Αναλυτική ενημέρωση και έκδοση οικονομικών πληροφοριών

Β. Βιβλία Β’ Κατηγορίας:

 • Καταχώρηση παραστατικών εσόδων – δαπανών.
 • Εκτύπωση βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.
 • Ανακεφαλαίωση λογιστικών αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσης.

Γ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα:

 • Καταχώρηση παραστατικών εσόδων – δαπανών.
 • Εκτύπωση βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.
 • Ανακεφαλαίωση λογιστικών αποτελεσμάτων στο τέλος της χρήσης.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Μέσω Internet)
 • Σύνταξη περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων Φ.Π.Α. και υποβολή
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • Συνεχής ενημέρωση φορολογικής πορείας των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε θέματα Κ.Φ.Α.Σ.
 • Ενημέρωση σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α.
 • Εργασίες επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
 • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. Μισθοδοσία: ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.

 • Προσλήψεις εργαζομένων.
 • Καταστάσεις ωρών εργασίας.
 • Συμβάσεις εργαζομένων, ατομικές συμβάσεις προσωπικού και απασχόληση αλλοδαπών.
 • Μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις, βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων και συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμών.
 • Αποδείξεις μισθών, προκαταβολών, εξοφλητικές.
 • Καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού.
 • Ανάλυση ενσήμων Ι.Κ.Α.
 • Κατάρτιση Α.Π.Δ. και ηλεκτρονική υποβολή.

Β. Εργατικά: εργατικά θέματα που αφορούν ρυθμίσεις σε Ταμεία Ασφάλισης
(Ι.Κ.Α.,Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ., κ.τ.λ.)

 • Υποβολή εντύπων σε δημόσιους οργανισμούς που αφορούν εργατικά θέματα.
 • Υπολογισμός μισθών & ημερομισθίων, υπερωρίας & υπερεργασίας, νυχτερινής υπερωρίας.
 • Επίλυση προβλημάτων και παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μισθοδοσία.

Γ. Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • Υποβολή αιτήσεων και παρακολούθηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Μέσω Internet)
 • Σύνταξη περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων Φ.Π.Α. και υποβολή
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
 • Συνεχής ενημέρωση φορολογικής πορείας των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε θέματα Κ.Φ.Α.Σ.
 • Ενημέρωση σε υποχρεώσεις και απαιτήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α.
 • Εργασίες επιστροφής Φ.Π.Α.
 • Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
 • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
 • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων.
 • Πρακτικά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
 • Πρακτικά τροποποιήσεων καταστατικού.
 • Πρακτικά εκπροσώπησης.
 • Δημοσιεύσεις των ανωτέρω στο Φ.Ε.Κ.
 • Επιμέλεια δημοσιεύσεων ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 • Τήρηση βιβλίων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων των Ε.Π.Ε.
ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
 • Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το εκάστοτε Επιμελητήριο και την υπηρεσία ΓΕΜΗ.
 • Γρήγορη έναρξη δραστηριότητας μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Πλήρης υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Υπηρεσίες συναλλαγής με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Λύση εταιρειών – εκκαθαρίσεις.
 • Διακοπή δραστηριότητας σε Δ.Ο.Υ.
 • Συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση επιχειρήσεων.
 • Δηλώσεις εισοδήματος ιδιωτών (Ε1).
 • Δηλώσεις μισθωμάτων (Ε2).
 • Δηλώσεις ακινήτων (Ε9).
 • Δηλώσεις κληρονομιών.
 • Ρευματοδοτήσεις.
 • Υποστήριξη για σύσταση εταιρειών στο Εξωτερικό.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρέχουμε συμβουλές για:

 • Πλήρη μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων.
 • Θέματα επενδύσεων και αναπτυξιακών νόμων.
 • Θέματα οργάνωσης ταμειακής ρευστότητας.
 • Υποστήριξη σε θέματα οικονομικού συμβούλου και συμβούλου διοίκησης.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παρέχουμε συμβουλές για:

 • Άμεση ενημέρωση για νέα προγράμματα.
 • Σύνταξη «Φακέλου» επένδυσης ή επιδότησης και Διεκπεραίωση όλων των εργασιών.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από ειδικούς συνεργάτες μας.
 • Κάλυψη νομικής υποστήριξης από συνεργαζόμενους δικηγόρους.
 • Μηχανογραφική υποστήριξη από ειδικούς συνεργάτες μας.